Informacijos apie pažeidimą teikimas

Informacijos apie pažeidimą teikimas.

UAB  ,,Betono  mozaika“  (toliau  –  Įmonė)  savo  veikloje  siekdama  skaidrumo  ir  laikydamasi  teisės  aktų reikalavimų,  Įmonėje  įdiegė  vidinį  informacijos  apie  pažeidimus  teikimo  kanalą  ir  sukūrė  kitas  priemones asmenų, pranešančių apie pažeidimus, konfidencialumui užtikrinti.

Asmuo, turintis informacijos apie Įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį  nusižengimą,  tarnybinį  nusižengimą  ar  darbo  pareigų  pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Įmone, turi teisę konfidencialiai apie tai pranešti Įmonei, užpildydamas pranešimo formą arba pateikti laisvos formos pranešimą.

Informacijos apie pažeidimą teikimas.

Laisvos formos pranešime turi būti nurodyta:

1.1. pranešėjui žinoma informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) rengiasi daryti pažeidimą, jį daro, padarė arba dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
1.2. pranešėjui žinoma informacija apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybės (kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas, daromas ar rengiamasi padaryti ir pan.);
1.3. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
1.4. pranešančio asmens vardas, pavardė, santykis su Įmone (tarnybos, darbo, sutartiniai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) santykiai), kontaktiniai duomenys (atsižvelgiant į asmens pageidaujamą bendravimo su Įmone būdą: telefono numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
1.5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
1.6. jei įmanoma, kita turima informacija, duomenys, dokumentai, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius.

Informacijos apie pažeidimą teikimas.

Informacija apie pažeidimą Įmonei konfidencialiai gali būti teikiama:

1.1. elektroniniu paštu [email protected];
1.2. paštu adresu Žarijų g. 6A, Vilnius LT-02300. Ant voko aiškiai ir įskaitomai turi būti užrašyta
„Informacija apie pažeidimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą“;
1.3. tiesiogiai, atvykus į Įmonės biuro patalpas, adresu Žarijų g. 6A, Vilnius, pirmadieniais – penktadieniais (išskyrus švenčių dienas) nuo 08:00 val. iki 17:00 val.

Informaciją  apie  Įmonėje  galbūt  rengiamą,  daromą  ar padarytą pažeidimą gali pateikti asmuo, kurį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai su Įmone.

Aukščiau nurodyti informacijos teikimo apie pažeidimus būdai, užtikrinant asmens konfidencialumą, nėra skirti asmenims, siekiantiems apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Asmuo   Įmonei   pateikdamas   pranešimą  apie  pažeidimą  sutinka,  kad  Įmonė,  įgyvendindama  Lietuvos Respublikos   pranešėjų   apsaugos   įstatymą,   tvarkytų   jo  asmens  duomenis  pranešimo  administravimo, nagrinėjimo, tyrimo atlikimo ir komunikacijos su pareiškėju tikslais.

Asmens duomenys, gauti asmeniui pateikiant informaciją apie pažeidimą ir (ar) tokią informaciją nagrinėjant, tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Įmonės Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, Privatumo politikos ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

Informacijos apie pažeidimą teikimas

KANDIDATUOTI

    Negalite kopijuoti šio puslapio turinio