UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši UAB „Betono mozaika“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš UAB „Betono mozaika“ (toliau – Bendrovė, Duomenų valdytojas arba Mes), naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Bendrovei tiekia prekes ar teikia paslaugas, lankosi Bendrovės teritorijoje ar patalpose, domisi dėl įsidarbinimo Bendrovėje, teikia užklausas arba lankosi interneto svetainėje www.betonomozaika.lt (toliau – Internetinė svetainė).

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas – UAB „Betono mozaika“, juridinio asmens kodas 141524826, buveinė registruota adresu Liepų g. 87N, Klaipėda.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse, taip pat atskiruose pranešimuose.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas iš Bendrovės prekes, lankydamasis Bendrovės patalpose ar teritorijoje, siųsdamas Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV), kreipdamasis į Bendrovę, pateikdamas Bendrovei savo duomenis, tęsdamas naršymą Internetinėje svetainėje duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir supranta jos nuostatas.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu be kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi tik tų Duomenų valdytojo darbuotojų, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojų, kurie Duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir Duomenų valdytojo ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami:

 • tiesiogiai iš duomenų subjekto (pvz., kai jis atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiasi į Bendrovę, kai jis naudojasi Bendrovės paslaugomis ar perka iš Bendrovės prekes, dalyvauja Bendrovės organizuojamuose virtualiuose susitikimuose);
 • iš trečiųjų šalių (pvz., Bendrovės partnerių, teisėsaugos institucijų, antstolių, trečiųjų asmenų);
 • iš viešųjų registrų;
 • kai duomenų subjektas lankosi Internetinėje svetainėje (kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, KATEGORIJOS IR TERMINAI

 1. Paslaugų teikimo, prekių pirkimo ar pardavimo bei sutarčių administravimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, įgaliojimas ar jo kopija, el. pašto adresas, telefono Nr., adresas, verslo arba individualios veiklos pažymėjimo kopija, asmens kodas.

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir Duomenų valdytojo teisėtas interesas vystyti verslą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

 • Personalo vidaus administravimo tikslu tvarkomi šie Duomenų valdytojo darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, parašas, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., banko sąskaitos Nr., vaikų gimimo liudijimuose nurodyti duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, dokumento Nr.), sveikatos knygelės, santuokos liudijimo kopija, išsilavinimas, sertifikatai, prašymai.

Teisinis pagrindas: darbo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.), Duomenų valdytojo teisėtas interesas vykdyti vidaus administravimą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.), sveikatos duomenys tvarkomi, kad Duomenų valdytojas arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje  (BDAR 9 str. 2 d. (b) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: darbo sutartį ir jos priedus, asmens bylą saugosime 50 metų po darbo sutarties pasibaigimo, kitus duomenis saugosime teisės aktuose numatytą laikotarpį.

 • Verslo rodiklių analizės tikslu tvarkomi darbuotojų, tiekėjų, klientų asmens duomenys, esantys apskaitos sistemose.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas vystyti verslą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: ne ilgiau nei tai būtina šiam tikslui pasiekti.

 • Komunikacijos su verslo partneriais ir klientais tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: įmonės atstovo ar kliento vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas vykdyti veiklą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: ne ilgiau nei tai būtina šiam tikslui įgyvendinti.

 • Vadovų ir valdymo organų narių asmens duomenis tvarkant vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, parašas, asmens kodas, faktinės ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento kopija.

Teisinis pagrindas: teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas:10 metų po buvimo vadovu ar valdymo organo nariu laikotarpio pabaigos.

 • Asmens saugumo ir turto apsaugos, nepertraukiamos ir stabilios veiklos Bendrovėje užtikrinimo (lankytojų registracijos) tikslu gali būti renkami tokie asmens duomenys: interesanto (asmens, apsilankančio Bendrovėje) vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas, Bendrovės darbuotojas, pas kurį atvyko interesantas, tokio darbuotojo telefono Nr., el. paštas, atvykimo ir išvykimo laikas.

Interesantų duomenys gali būti registruojami ir saugomi žurnale ar elektroniniu formatu Proxyclick SA serveriuose, pagal asmens duomenų tvarkymo politiką https://www.proxyclick.com/privacy.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto apsaugą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 darbo diena arba kol yra tikslinga.  

 • Bendrovės transporto priemonių, trečiųjų asmenų, turto apsaugos ir trečiųjų asmenų bei darbuotojų bei jų darbo vietų saugumo tikslais, siekiant užtikrinti pavojingų įrenginių (automobilių, autokarų) tinkamą naudojimą, taip pat siekiant užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsi, nustatyti laisvas krovimo vietas, užtikrinti eismo saugumą teritorijoje, vykdyti nusikalstamų veikų prevencija, nustatyti, kokia produkcija perduodama iš gamybos į sandėlį, kontroliuoti išvežamą produkciją, renkami duomenys: asmens atvaizdas, vaizdo įrašas, vaizdo įrašo užfiksavimo laikas ir data, į teritoriją patenkančių ir pro šalį pravažiuojančių transporto priemonių valstybiniai numeriai, automobilio markė, patekimo į teritoriją laikas ir data. Vaizdo stebėjimas Bendrovėje vykdomas Bendrovės valdomose bei veiklos patalpose ir teritorijose.

Darbuotojų valdomose transporto priemonėse įrengti vaizdo stebėjimo įrenginiai (vaizdo registratoriai).

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti turto apsaugą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas. Patalpų bei teritorijos vaizdo įrašymo sistemoje užfiksuoti vaizdo duomenys saugomi tol, kol užsipildo vaizdo įrašymo sistemos apimtis, bet ne ilgiau nei 2 mėnesius, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas darbo pareigų pažeidimas, įvyko nelaimingas atsitikimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (tokiu atveju duomenys saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).

Vaizdo registratoriumi užfiksuotas vaizdo įrašas saugomas apie 1 savaitę iki naujas vaizdo įrašas yra įrašomas ant seno įrašo.

 • Vykdant asmens duomenų tvarkymą įsidarbinimo Bendrovėje tikslu, gali būti renkami potencialių Bendrovės darbuotojų (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikti šie asmens duomenys: gyvenimo aprašymas (CV), vardas, pavardė, kontaktai.

Papildomai norime paminėti, kad potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu.

Teisinis pagrindas: darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymas (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.)

Asmens duomenų saugojimo terminas: jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo duomenys sunaikinami.

Tais atvejais, kai darbuotojų ar praktikantų atranka į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją nėra vykdoma, tačiau duomenų subjektas kandidatuodamas į vieną ar kelias pozicijas arba nenurodydamas konkrečios pozicijos, taip pat norėdamas atlikti praktiką Bendrovėje, savanoriškai Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis, susisiekia su Bendrove ir pateikia savo asmens duomenis (pvz., gyvenimo aprašymą (CV), vardą, pavardę, kontaktinius duomenis), tokie duomenų subjekto asmens duomenys nėra saugomi.

9. Tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi duomenų subjekto vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kliento unikalus ID.

Bendrovė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, kvietimus dalyvauti apklausose ar vykdyti apklausas telefonu, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Bendrovės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai ir apklausoms, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu ar susisiekti su asmeniu telefonu.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) ir Duomenų valdytojo teisėtas interesas teikti pasiūlymus bei kviesti dalyvauti apklausose (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį asmeniui pateiktame pranešime dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

Tais atvejais, kai Bendrovės siunčiama ar telefonu pateikiama informacija nebėra aktuali, asmuo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros gali bet kuriuo metu atšaukti arba pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu, informuodamas apie tai el. pašto adresu [email protected].

Asmens duomenų saugojimo terminas: iki duomenų subjekto sutikime nurodyto termino pabaigos arba iki sutikimo atšaukimo; iki ilgalaikės sutarties su klientu pabaigos arba ne ilgiau kaip 24 mėnesius po vienkartinio sandorio su klientu įvykdymo, jeigu pasiūlymai ar kvietimai dalyvauti apklausose teikiami teisėto intereso pagrindu. Duomenų subjektų duoti sutikimai saugomi 3 metus po juose numatyto termino pabaigos arba po duoto sutikimo atšaukimo.

10. Susisiekimo nelaimės darbuotojui ar kitu ypatingu atveju tikslu renkami duomenys: kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris.

Darbuotojas, sudarydamas darbo sutartį su Bendrove, pateikia Bendrovei aukščiau minėtus duomenis pasirinkto kontaktinio asmens, t.y. asmens, kuris turėtų būti informuotas, jei kontaktus pateikusiam darbuotojui darbo metu įvyktų nelaimė ar kitu ypatingu atveju.

Darbuotojas, pateikdamas Bendrovei informaciją apie kontaktinį asmenį, patvirtina, kad informaciją teikia kontaktiniam asmeniui apie tai žinant ir sutinkant bei informavus jį apie šią Privatumo politiką. Tuo atveju, jei kontaktinis asmuo nesutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu, jis turi kreiptis į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisinis pagrindas: teisėti Bendrovės interesai, kad nelaimės darbuotojui ar kitu ypatingu atveju apie tai būtų pranešta Bendrovės darbuotojo nurodytam kontaktiniam asmeniui (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: iki darbo sutarties su kontaktinį asmenį nurodžiusiu Bendrovės darbuotoju pabaigos arba iki nesutikimo / prieštaravimo, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis susisiekimo nelaimės darbuotojui ar kitu ypatingu atveju tikslu iš kontaktinio asmens gavimo.

11. Konferencinių skambučių, virtualių susitikimų / susirinkimų, vaizdo konferencijų ir (arba) internetinių seminarų organizavimo ir vykdymo tikslu gali būti renkami virtualiuose susitikimuose dalyvaujančių asmenų Bendrovei pateikti šie asmens duomenys: informacija apie susitikimo dalyvius (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, slaptažodis (jei nesinaudojama bendrąja registracija), profilio nuotrauka, skyrius), duomenys apie susitikimą (tema, aprašymas, dalyvių IP adresas, įrenginio kompiuterinės techninės įrangos informacija, vaizdo konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), įrašai, duomenys apie telefoną (jei jungiamasi telefonu; skambutį inicijuojantis ir skambutį priimantis telefono numeris, valstybė, skambučio pradžios ir pabaigos laikas), teksto duomenys.

Taip pat norime paminėti, kad virtualiuose susitikimuose dalyvaujantys asmenys apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus yra papildomai informuojami prieš pradedant tokių asmens duomenų tvarkymą, t. y. prieš virtualų susitikimą.

Teisinis pagrindas: teisėti duomenų valdytojo interesai užtikrinti nuotolinių susitikimų organizavimą ir vykdymą, patogią ir saugią komunikaciją (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: pirmiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol jų reikės virtualiesiems susitikimams / susirinkimams organizuoti bei vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti.

12. Klientų aptarnavimo (užklausų administravimo), raštvedybos tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono Nr., miestas, pareigos, užklausos tekstas, kiti duomenų subjekto pateikiami duomenys.

Teisinis pagrindas: teisėtas Bendrovės interesas administruoti užklausas (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 3 metai po atsakymo į užklausą pateikimo.

13. Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimo tikslu tvarkomi asmenų, pranešusių apie pažeidimą, pažeidimą (galimai) padariusių asmenų, liudininkų ir tyrimą atlikusių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, pareigos, darbovietė arba santykis su Bendrove, kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), informacija apie pažeidimą, paaiškinimai, parašas.

Teisinis pagrindas: teisėtas Bendrovės interesas tinkamai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai po paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant pateiktą informaciją.

14. Darbo kodekso nuostatų dėl smurto ir (ar) priekabiavimo darbe prevencijos įgyvendinimo tikslu tvarkomi asmenų, pranešusių apie smurtą ir (ar) priekabiavimą darbe, smurtą ir (ar) priekabiavimą darbe (galimai) patyrusių arba (galimai) vykdžiusių asmenų, taip pat liudininkų ir tyrimą atlikusių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos Bendrovėje arba santykis su Bendrove, kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas), informacija apie įvykį (įvykio laikas, trukmė, kitos aplinkybės), paaiškinimai, parašas.

Teisinis pagrindas: teisėtas Bendrovės interesas tinkamai įgyvendinti Darbo kodekso nuostatas dėl smurto ir (ar) priekabiavimo darbe prevencijos (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai po paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant pateiktą informaciją.

BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI

Bendrovė gali tvarkyti duomenis kaip atskiras duomenų valdytojas, tačiau asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti ir kartu su kitais duomenų valdytojais (t.y. bendrais duomenų valdytojais, kaip ši sąvoka suprantama BDAR 26 str.). Tarp bendrų duomenų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo bendri duomenų valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal BDAR nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės bendrų duomenų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis BDAR kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • trečiosioms šalims, susisijusioms su paslaugų teikimu, tvarkančioms registrus, skolų išieškojimo įmonėms, draudimo įmonėms, kelionių agentūroms, aviakompanijoms, viešbučiams, subjektams / institucijoms, išduodančioms vizas, mobiliojo ryšio paslaugų teikėjams, kredito ir finansų įstaigoms, pašto paslaugų teikėjams.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir (ar) serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos, teisines, duomenų apsaugos pareigūno ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES / EEE TERITORIJOS RIBŲ

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų vadovaujantis BDAR V skyriaus reikalavimais, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Reglamentą;
 • turime atskirą ir laisvai išreikštą duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti elektroniniu paštu [email protected].

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t.y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašymą Bendrovei galite pateikti asmeniškai arba per atstovą:

 • el. paštu [email protected] (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuoti elektroniniu parašu);
 • paštu ar per pasiuntinį (prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybės dokumento kopija);
 • atvykus į biurą adresu Žarijų g. 6A, Vilnius (prašymą galėsite surašyti ir (ar) pateikti Bendrovės biure, parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Kai prašymas teikiamas atstovaujant duomenų subjektą, atstovas kartu su prašymu turi pateikti duomenų subjekto jam išduotą ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Prašyme pateikti vaizdo įrašus turi būti nurodytos tikslios incidento aplinkybės (tame tarpe: Bendrovės valdomų patalpų / teritorijos adresas; konkreti vieta tose patalpose / teritorijoje, kur įvyko incidentas; įvykio data ir laikas (iki pusės valandos tikslumu)).

Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Mes:

 • pateiksime atsakymą ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, arba prašyme nurodyta forma, jeigu duomenų subjektas ar prašymą pateikęs asmuo (duomenų subjekto atstovas) patvirtina, jog šia forma pateikiant atsakymą bus užtikrintas duomenų saugumas, arba
 • informaciją apie atsisakymą patenkinti tokį prašymą, nurodant atsisakymo priežastis.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA. DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Bendrovė siekia įgyvendinti tinkamas, techniškai įmanomas ir ekonomiškai pagrįstas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems asmens duomenys yra reikalingi funkcijoms, priskirtoms jų organizaciniam vienetui, vykdyti. Prieigą prie asmens duomenų turi Bendras duomenų valdytojas UAB „Concretus group“.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA. BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai: Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Google Ireland Limited. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją. Todėl, Bendrovė rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php, apie socialinio tinklo LinkedIn privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, apie socialinio tinklo Instagram privatumo politiką galima sužinoti čia: https://help.instagram.com/402411646841720, apie socialinio tinklo YouTube privatumo politiką galima sužinoti čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Bendrovė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius, parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Bendrovė, sukurdama paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruodama, negali daryti įtakos, kokią informaciją apie duomenų subjektą rinks socialinių tinklų valdytojai, Bendrovei sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui duomenų subjektui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyrose ar skaitant / žiūrint Bendrovės pranešimus socialiniuose tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai duomenų subjekto asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau duomenų subjektui naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Bendrove per socialinius tinklus, apsilankant Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Bendrovė gauna informaciją apie duomenų subjektą. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

SLAPUKŲ POLITIKA

SLAPUKAI IR JŲ TEIKIAMA NAUDA JUMS

Mūsų svetainėje, kaip ir didžiojoje dalyje kitų interneto svetainių, naudojami slapukai (cookies). Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie paliekami jūsų kompiuterio arba mobilaus telefono naršyklėje kol jūs naršote.

Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą su šioje svetainėje naudojama Slapukų politika. Bet kuriuo metu naršyklėje galite atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Tačiau tokiu atveju neturėsite galimybės naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti skirtingose naršyklėse, atidarykite įrankių juostoje skyrelį Help arba apsilankykite tinklalapyje www.allaboutcookies.org

MŪSŲ SLAPUKAI PADEDA:

 • įsitikinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip tikitės jūs;
 • prisiminti jūsų pasirinkimus apsilankymo svetainėje metu;
 • pagerinti svetainės greitį ir saugumą;
 • nuolat tobulinti mūsų svetainę.

MES NENAUDOJAME SLAPUKŲ:

 • rinkti jūsų asmeninę informaciją be jūsų sutikimo;
 • rinkti slaptą informaciją be jūsų sutikimo;
 • perduoti duomenis trečiosioms šalims.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Anoniminiai lankytojų statistikos slapukai saugomi 2 metus nuo paskutinio pasinaudojimo.

LEIDIMAS NAUDOTI SLAPUKUS

Jeigu jūsų programinės įrangos, kurią naudojate peržiūrėti šią svetainę (jūsų naršyklės), nustatymai yra pritaikyti, kad priimtumėte slapukus, taip pat ir jūsų sutikimas, reiškia, kad jūs sutinkate priimti slapukus.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

FUNKCINIAI SVETAINĖS SLAPUKAI

Šie slapukai yra privalomi ir jų atsisakyti galima tik nenaudojant svetainės.

Funkciniai slapukai, kuriuos mes naudojame:

 • wp-wpml_current_language
 • cmplz_banner-status
 • cmplz_consented_services
 • cmplz_functional
 • cmplz_marketing
 • cmplz_policy_id
 • cmplz_preferencescmplz_statistics

ANONIMINIAI LANKYTOJŲ STATISTIKOS SLAPUKAI

Mes naudojame slapukus, tam, kad sukurtume lankytojų statistiką, pvz., kiek žmonių lankėsi mūsų tinklalapyje, kokią operacinę sistemą jie naudoja (pvz., „Mac“ arba „Windows“), kiek laiko jie praleidžia svetainėje, kokį puslapį jie žiūri ir t.t. Tai padeda nuolat tobulinti mūsų svetainę pagal jūsų poreikius.

Šie slapukai leidžia stebėti tinklalapį su „GoogleAnalytics“. Tai „Google“ teikiama paslauga, padedanti gauti informaciją apie naudotojo prieigą prie svetainės. Analizei renkami tam tikri duomenys, pvz., kiek kartų naudotojas apsilankė puslapyje, kokia data, kokia buvo apsilankymo trukmė ir t.t.

Šios vadinamosios „analytics“ programos taip pat mums nurodo, kaip žmonės pasiekė šią svetainę (pvz., iš paieškos sistemos) ir, ar jie buvo čia prieš tai. Tai leidžia mums investuoti daugiau pinigų savo paslaugų tobulinimui, o ne rinkodaros išlaidoms.

Norėdami apsaugoti internetinės svetainės lankytojų duomenis ir privatumą jiems pateikiant klausimus ar pageidavimus per kontaktinę formą, tam mes naudojame „Google Inc.” („Google”) teikiamą „reCAPTCHA“ paslaugą. „Google reCaptcha“ yra naudojama siekiant sužinoti, ar kontaktinės formos užklausa yra padaryta žmogaus ar automatinio, mechaninio roboto, kuris gali pakenkti internetiniam puslapiui. Šiuo tikslu puslapio lankytojų įvestis yra perduodama „Google” ir ten laikoma. Naudodamiesi „reCaptcha” jūs sutinkate, kad jūsų pateiktas atpažinimas bus naudojamas jūsų duomenų skaitmeninimui. IP adresas, kurį jūsų naršyklė išsiunčia į „reCaptcha”, nebus sujungtas su kitais „Google” pateiktais duomenimis. Šie duomenys priklauso nuo „Google” nukrypstančios privatumo politikos. Jei norite sužinoti daugiau apie „Google” privatumo politiką, apsilankykite oficialioje „Google” svetainėje: https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy

Anoniminiai slapukai kuriuos mes naudojame:

 • _ga
 • _ga_1190MZ6XC7
 • _clck
 • _clsk

SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS

Slapukus galite išjungti, koreguodami naršyklės nustatymus. Tačiau tai gali sumažinti mūsų kaip ir didelės dalies pasaulio svetainių funkcionalumą, nes slapukai yra standartinė daugumos šiuolaikinių svetainių dalis. Taip pat jūs galite pasirinkti, kokius slapukus išjungti, bei kurių slapukų naudojimui jūs neprieštaraujate

.

UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA. KITOS NUOSTATOS

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Internetinėje svetainėje (www.betonomozaika.lt). Paskutinį kartą atnaujinta 2024-01-11. UAB „BETONO MOZAIKA“ PRIVATUMO POLITIKA.

KANDIDATUOTI

  Negalite kopijuoti šio puslapio turinio